witamy w bloku doradczym projektu wojewódzkiego urzędu pracy w Krakowie

Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy

  • 200 Strategii Zarządzania Wiekiem dla małopolskich przedsiębiorców
  • 10 ekspertów ds. strategii i HR

Co możesz zrobić?

PRZYGOTUJ SIĘ NA ZMIANY

Konsultanci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Krakowie wraz z zespołem ekspertów firmy Langas Regtech pomogą Twojej firmie opracować i wdrożyć skuteczną Strategię Zarządzania Wiekiem, która przygotuje Twoją firmę na nowe wyzwania generacyjne.

Otrzymasz nie tylko wsparcie ekspertów HR, ale również dofinansowanie, które umożliwi Ci wdrożenie zmian przewidzianych w Strategii Zarządzania Wiekiem Twojej firmy.

Zobacz główną stronę projektu! Dołącz do grona firm korzystających ze wsparcia.
pracownicy firmy

Czym jest strategiczne zarządzanie wiekiem pracowników?

(Więcej na temat dowiesz się podczas szkoleń od doradców projektu)

Strategiczne zarządzanie wiekiem pracowników w firmie to podejście, które skupia się na efektywnym wykorzystaniu zróżnicowanego wiekowo potencjału pracowników oraz tworzeniu warunków sprzyjających współpracy i rozwojowi wielopokoleniowych zespołów. 

Jest to istotne ze względu na coraz większą różnorodność wiekową pracowników w organizacjach oraz potrzebę utrzymania konkurencyjności i innowacyjności firmy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

A jak Ty sądzisz, dlaczego strategiczne podejście do zarządzania wiekiem pracowników jest takie ważne? 

Zróżnicowany potencjał

Różne grupy wiekowe wnoszą różnorodne umiejętności, doświadczenia i spojrzenia na problemy, co może przyczynić się do lepszych decyzji oraz innowacyjności w Twojej firmie.

Przekazywanie wiedzy

Starsi pracownicy posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie, które można przekazać młodszym członkom zespołu, przyspieszając tym samym procesy nauki i rozwoju.

Lojalność i zaangażowanie

Wspieranie pracowników na różnych etapach kariery może zwiększyć ich lojalność i zaangażowanie wobec firmy.

Zarządzanie sukcesją

Skuteczne zarządzanie wiekiem może ułatwić identyfikację potencjalnych liderów i zaplanowanie procesu sukcesji na kluczowe stanowiska.

Unikanie utraty wiedzy

W momencie, gdy starsi pracownicy przechodzą na emeryturę, istnieje ryzyko utraty istotnej wiedzy specjalistycznej, której nie można łatwo zastąpić.

wydłużenie cyklu obecności pracownika w firmie

Stworzenie pracownikom optymalnych warunków dopasowanych do wieku wydłuży okres, w którym zatrudnienie będzie efektywne i satysfakcjonujące dla pracownika i dla pracodawcy.  

działania firm

Jakie działania podejmują firmy w zakresie strategicznego zarządzania wiekiem pracowników?

Strategiczne zarządzanie wiekiem pracowników w firmie to podejście mające na celu efektywne wykorzystanie umiejętności i doświadczenia pracowników w różnym wieku, co przyczynia się do wzmocnienia konkurencyjności, innowacyjności oraz stabilności organizacji. Poprzez różnorodne metody i działania, firma może skutecznie wykorzystać potencjał wielopokoleniowych zespołów pracowników.

Aktywne rekrutowanie pracowników w różnym wieku pozwala na tworzenie zrównoważonych zespołów, w których doświadczenie i entuzjazm młodszych pracowników łączą się z mądrością i wiedzą starszych.
Firma może inwestować w programy szkoleniowe, mentoringowe oraz intermentoringowe, które umożliwiają przepływ wiedzy i umiejętności między różnymi pokoleniami pracowników.
Oferowanie elastycznych godzin pracy, pracy zdalnej czy modeli pracy na pół etatu może przyciągać i utrzymywać pracowników w różnym wieku, umożliwiając im lepsze pogodzenie życia zawodowego z prywatnym.
Tworzenie stanowisk pracy dostosowanych do różnych umiejętności i potrzeb pracowników, tak aby starsi pracownicy nie byli wykluczeni z procesów ze względu na ewentualne ograniczenia zdrowotne.
Oferowanie programów zdrowotnych i opieki nad pracownikami może pomóc w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników w każdym wieku.
Tworzenie platform lub systemów ułatwiających udostępnianie wiedzy, dokumentacji oraz dobrych praktyk między pracownikami.
Wspieranie pracowników w planowaniu emerytalnym może pomóc im w lepszym przygotowaniu się na okres po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej.

Poznaj opisy dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach oraz w innych krajach UE.

Opis został przygotowany przez dr. Jacka Litwińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw” realizowanego w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu II, Działania 2.1, Poddziałania 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Jak to będzie przebiegać?

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ POMOC DORADCZA
DLA TWOJEJ FIRMY?

Przygotowanie i wdrożenie Strategii Zarządzania Wiekiem w Twojej firmie będzie wieloetapowym procesem. Opracował go zespół ekspertów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Langas Regtech w m.in. oparciu o doświadczenia projektu pilotażowego "Bonus dla Biznesu".

Skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić terminy spotkań.

Spotkamy się podczas 4 lub 5 warsztatów w siedzibie Twojej firmy. Wcześniejsze uzgodnienie dostępnych terminów jest kluczowe. 

NASI DORADCY POMOGĄ Ci opracować Strategię Zarządzania Wiekiem.

To wieloetapowy i kompleksowy proces, który będzie przebiegać w każdej firmie w taki sposób, żeby maksymalnie dostosować jego przebieg do specyfiki firmy. Poniżej opisujemy go w szczegółach.

ETAP OPRACOWANIA STRATEGII

W jaki sposób powstanie Strategia Zarządzania Wiekiem dla Twojej firmy?

KROK 1. Zebranie informacji o firmie

Dla dobrego zrozumienia specyfiki Twojej firmy potrzebujemy zebrać jak najwięcej informacji. W tym celu poprosimy m. in. o wypełnienie krótkiego kwestionariusza online dotyczącego liczby pracujących osób (nie tylko pracowników), ich wieku, wykształcenia, rotacji i innych kluczowych danych. W razie problemów pomożemy Ci wypełnić kwestionariusz.

krok 2. Gdzie jesteśmy?

Podczas warsztatów, rozmów z kadrą kierowniczą oraz z pracownikami, ustalimy obecną sytuację firmy, czyli punkt wyjścia do zmian strategicznych. Do wypracowania najbardziej wartościowych rozwiązań kluczowa będzie nie tylko sytuacja kadrowa. Konieczne będzie również poznanie i zrozumienie różnych aspektów funkcjonowania Twojej firmy.

Ten etap kończy się diagnozą firmy.

krok 3. Dokąd chcemy dojść?

Chcemy pomóc Twojej firmie wprowadzić zmianę, ale jaką? Jak ma wyglądać Twoja firma za 2-3 lata? Podczas warsztatów pomożemy określić wizję firmy oraz wyznaczyć konkretne i mierzalne cele, które da się osiągnąć konkretnymi działaniami.

Ten etap kończy się określeniem celów Strategii Zarządzania Wiekiem.

krok 4. Jak tam dojdziemy?

Wiedząc dokąd chcemy dojść, zaplanujemy co należy zrobić, by doprowadzić Twoją firmę do osiągnięcia uzgodnionych celów.

To wymagać będzie czasu, odpowiedzialnych ludzi i pieniędzy.

Ten etap kończy się wyznaczeniem konkretnych działań.

ETAP WDROŻENIA STRATEGII

W jaki sposób Strategia Zarządzania Wiekiem przełoży się na efekty?

Strategia nie trafia do Twojej szuflady.

Po Twojej decyzji o wdrożeniu Strategii, możesz otrzymać do 63 000 zł na realizację zaplanowanych w niej działań.Z otrzymanych środków będzie można częściowo sfinansować rozwiązania indywidualnie dobrane do potrzeb Twojej firmy.

Pomożemy Ci wdrożyć Strategię Zarządzania Wiekiem.

Wdrożenie Strategii to nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim zmiana sposobu, w jaki wykorzystujesz potencjał pracowników w różnym wieku.Z pewnością zmiany będą potrzebne także w obszarze zarządzania ludźmi. Może nowy regulamin pracy i wynagradzania uwzględniający pracę zdalną? Może efektywniejszy model rekrutacji pracowników? W ich wypracowaniu pomogą Ci eksperci HR,których wsparcie otrzymasz na etapie wdrażania Strategii Zarządzania Wiekiem.

Możesz otrzymać dofinansowanie do wdrożenia zmian.

Jakiego rodzaju działania mogą zostać dofinansowane przy wdrażaniu Strategii Zarządzania Wiekiem?

Środki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na działania wynikające z opracowanej przez Twoją firmę Strategii Zarządzania Wiekiem. Dzięki temu na pewno będą zgodne z realnymi, przemyślanymi potrzebami Twojej firmy i jej pracowników.

Mogą być to m.in.:

Dostosowanie miejsca pracy do wymagań ergonomicznych

Celem jest przeciwdziałanie i ograniczanie występowania czynników, które niekorzystnie wpływają na zdrowie lub kondycję fizyczną Pracowników, co w dłuższej perspektywie będzie sprzyjało wydłużeniu ich aktywności zawodowej.

W ramach tej formy wsparcia dofinansowane mogą zostać:

  • koszty przeprowadzenia konsultacji ergonomicznych lub audytu ergonomicznego;
  • koszty realizacji działań edukacyjnych dla Pracodawcy lub/i Pracowników
  • koszty doposażenia lub modernizacji stanowisk pracy, o ile potrzeby te zostały wskazane w wynikach konsultacji ergonomicznych lub audytu ergonomicznego.

Zobacz pełen Regulamin projektu na stronie WUP

Utworzenie zdalnego stanowiska pracy

Chodzi o umożliwienie pracownikom regularnego wykonywania pracy poza zakładem i tym samym wspieranie ich w łączeniu życia zawodowego z życiem prywatnym.

Dofinansowane mogą zostać koszty zakupu sprzętu, wyposażenia, dostosowania infrastruktury u Pracodawcy, w tym zakupu licencji, oprogramowania itp. niezbędnych do wykonywania pracy w formie zdalnej.

ZOBACZ PEŁEN REGULAMIN PROJEKTU NA STRONIE WUP

Wdrożenie elastycznych form i czasu pracy

Proponujemy wsparcie w optymalizacji formy organizacji czasu pracy uwzględniającej potrzeby i oczekiwania Pracowników oraz Pracodawcy i tym samym wspieranie Pracowników w zakresie łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym.

W ramach tej formy wsparcia dofinansowane mogą zostać koszty poniesione na wdrożenie elastycznych form czasu pracy m.in. na: zakup sprzętu teleinformatycznego i jego instalacji, wyposażenia, systemów, w tym zakupu licencji, oprogramowania itp. niezbędnych do wdrożenia elastycznych form pracy, np. zakup rejestratora czasu pracy.

ZOBACZ PEŁEN REGULAMIN PROJEKTU NA STRONIE WUP

Organizacja przestrzeni poprawiającej warunki pracy

Chodzi tu o wsparcie w zakresie organizacji przestrzeni sprzyjającej: poprawie komunikacji i integracji międzypokoleniowej; przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu; utrzymaniu Pracowników w dobrej kondycji fizycznej; poprawie dobrostanu Pracowników, co w dłuższej perspektywie będzie sprzyjało wydłużeniu ich aktywności zawodowej.

W ramach tej formy wsparcia dofinansowane mogą zostać koszty adaptacji pomieszczeń i zakupu wyposażenia poniesione na organizację przestrzeni pracy.

ZOBACZ PEŁEN REGULAMIN PROJEKTU NA STRONIE WUP

Budowanie przyjaznego środowiska pracy

Celem jest wsparcie w zakresie: poprawy komunikacji i integracji międzypokoleniowej wśród Pracowników; zwiększenia motywacji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu; poprawy dobrostanu Pracowników, co w dłuższej perspektywie będzie sprzyjało wydłużeniu ich aktywności zawodowej.

W ramach tej formy dofinansowane mogą zostać koszty profilaktyki zdrowotnej* oraz zakupu usług / narzędzi / materiałów pomocnych do tworzenia przyjaznego środowiska pracy.

* Z wyłączeniem działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, obowiązkowych po stronie Pracodawcy zgodnie z przepisami prawa.

ZOBACZ PEŁEN REGULAMIN PROJEKTU NA STRONIE WUP

Wdrożenie mentoringu

Celem tej formy jest usprawnienie procesu przekazywania wiedzy w firmie oraz efektywne wykorzystanie potencjału doświadczonych Pracowników. Mentoring polegać może na: wsparciu w powrocie do pracy po dłuższej nieobecności (np. kobiet powracających po urlopie rodzicielskim), wdrażaniu nowo zatrudnianych Pracowników, ułatwianiu sukcesji stanowiskowej, wymiany doświadczeń między Pracownikami.

W ramach tej formy dofinansowane mogą zostać koszty: dodatku zadaniowego do wynagrodzenia Pracownika w zamian za pełnienie przez niego roli mentora; zakupu usługi superwizji dla mentora, szkolenia z zakresu mentoringu, zakupu pomocnych materiałów.

ZOBACZ PEŁEN REGULAMIN PROJEKTU NA STRONIE WUP

poznaj doradców

Na rzecz twojej firmy będzie pracować zespół doświadczonych konsultantów Langas Regtech

Celina Koszany

Celina Koszany

Doradca ds. strategii i marketingu MŚP. Marketer, psycholog biznesu, szkoleniowiec. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w marketingu zdobyte głównie na stanowiskach kierowniczych działów marketingowych różnego szczebla w dużych korporacjach z obszaru handlu detalicznego.

Zbigniew Mendel

dr zbigniew mendel

Ponad 20 letnie doświadczenie na kluczowych stanowiskach menadżerskich (prezes zarządu – dyrektor generalny – dyrektor sprzedaży i marketingu), w firmach polskich i zagranicznych. Doświadczenie we współpracy z funduszami inwestycyjnymi (P.E/V.C) w zakresie restrukturyzacji, redefinicji strategii, w cesjach, akwizycjach, przejęciach i IPO na GPW w Warszawie.
Doświadczenie sektorowe: FMCG (produkcja soków i napojów, mrożonek i warzyw apertyzowanych, mleczarstwo, przemysł mięsny), budownictwo (produkcja stolarki otworowej), ceramika, meblarstwo (meble biurowe), logistyka i dystrybucja (w tym rynek tradycyjny, sieci handlowe i produkty DIY).      

Renata Muszyńska

Renata Muszyńska

Doradca, mentor i trener wspierający przedsiębiorców w wypracowywaniu strategii, motywacji do działania i towarzyszeniu w zmianie.
Od 12 lat właścicielka firmy doradczo – szkoleniowej, z pasją i zaangażowaniem wspomagająca przedsiębiorców w osiągnięciu sukcesu i realizacji celów strategicznych. Doradca gospodarczy realizujący liczne projekty planowania strategii i wdrażania innowacji. Ostateczny rezultat to zwiększona wydajność firmy, wyższa zyskowność i satysfakcja klientów.

Tomasz Dziedzina

tomasz dziedzina

Konsultant, Interim Manager
coach, mentor, trener z obszaru sprzedaży, zarządzania i HR.
Od 30 lat związany ze sprzedażą oraz zarządzaniem jak również z obszarem wspomagania biznesu dużej i małej przedsiębiorczości (MŚP).
Wspomaga przedsiębiorców w problemach związanych z zarządzaniem personelem jak również skutecznie podnosi efektywność procesów mających na celu zwiększenie konkurencyjności i wskaźników ekonomicznych, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe

Bartłomiej Piotrowski

Bartłomiej "Świstak" Piotrowski

Konsultant strategii w biznesie. Pomógł 700 właścicielom firm.

Poprzez konsultacje mentoringowe i szkolenia optymalizuje procesy sprzedażowe i pomaga opracować metody dotarcia do klientów. Wraz ze swoimi klientami tworzy plan działania mający na celu rozwój ich biznesów (tzw. Cykl Świstaka). 

Tworzy i koordynuje innowacyjne projekty. Mentor w różnych projektach oraz wykładowca na znanych uczelniach. 

Mateusz Konarowski

Mateusz Konarowski

Ekspert HR z ponad 9-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w optymalizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi. 

Pracował dla różnorodnych firm, w tym przede wszystkim dla sektorach nowoczesnych technologii: e-commerce, logistyki, usług IT i oprogramowania. Jego głównym celem jest audyt, wdrażanie narzędzi i procesów oraz cyfryzacja strategii i procesów HR. Specjalizuje się w zarządzaniu pełnym cyklem obecności pracownika w organizacji, tworzeniu strategii HR, oraz compliance HR.

Joanna Pogódź

JOANNA POGÓDŹ

Ekspertka z zakresu HR o imponującym doświadczeniu i wszechstronnym podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi. 

Jej główną misją jest dostarczanie managerom, zarządowi i pracownikom fachowej wiedzy oraz rozwiązań z zakresu HR, które mają realny wpływ na osiąganie założeń biznesowych.
Jej obszar działania to opracowywanie procedur, regulaminów i standardów HR w organizacji oraz dbałość o rozwój kompetencji miękkich pracowników poprzez prowadzenie szkoleń, zwłaszcza z zakresu komunikacji i zarządzania sobą w czasie. Jest także odpowiedzialna za tworzenie zakresów obowiązków i wartościowanie stanowisk pracy.

Aneta Łołka

Aneta Łołka

Ekspertka z zakresu HR z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
W swojej karierze współpracowała z firmami zarówno o strukturze właścicielskiej, jak i globalnymi korporacjami.

Jej głównym celem jest dostarczanie managerom, zarządowi i pracownikom fachowej wiedzy z obszaru prawa pracy oraz procesów HR, które mają realny wpływ na osiąganie założeń biznesowych. 

Jej obszar działania to opracowywanie procedur, procesów HR oraz dbałość o rozwój kompetencji miękkich pracowników. Jest także odpowiedzialna za tworzenie opisów stanowisk, wartościowanie stanowisk pracy, a także tworzenie jakościowych modeli kompetencyjnych.

Paulina Maslich

Paulina Maslich

Doświadczona ekspertka HR o niemal 20-letnim stażu pracy w tej dziedzinie.

Jako konsultantka HR, trenerka przywództwa i coachka, specjalizuje się w tworzeniu pozytywnych doświadczeń rozwojowych dla kandydatów, pracowników i liderów.

Pracowała nad projektami HR dla firm takich jak USG Infotech, Future Collars, czy Kancelaria Adwokacka Anna Niecikowska. Ponadto, była odpowiedzialna za wdrożenie platformy szkoleń online LinkedIn Learning oraz platformy LMS (Learning Management Systems) dla Google i Microsoft w kilku krajach.

Halszka Dragan

Halszka Dragan

Ukończyła Cambridge Management and Leadership School, Cambridge, UK.
Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi i zarządzaniu kompetencjami pracowników, szczególnie w branżach „ciężkich”: logistycznej i budowlanej. W swojej karierze prowadziła m.in. kompleksowe projekty rekrutacyjne i onboardingowe, analizy i rekomendacje optymalizacji struktury zatrudnienia.
Budowała procesy i przeprowadzała oceny okresowe, rozwoju oraz motywowania pracowników. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia procedur oraz budżetowania dla działów HR a także opracowuje narzędzia wspierające procesy HR oraz kulturę organizacji. Jej pasją są strategie employer brandingowe oraz candidate experience.  

Jarosław Petz

Jarosław Petz

szef zespołu doradców

Autor i współautor kilkudziesięciu wdrożonych strategii w firmach z różnych branż. Jest też autorem licznych biznes planów i studiów wykonalności projektów infrastrukturalnych, co dało mu zarówno szeroką wiedzę z różnych branż (od infrastruktury publicznej przez produkcję, usługi B2B po usługi B2C) jak i głębokie doświadczenie praktyczne, w tym w obszarach szczególnie skupionych na tematyce zarządzania wiekiem.

Specjalizuje się w zarządzaniu kulturą organizacji, łącząc wiedzę prawniczą, zarządczą oraz strategiczną.

LANGAS REGTECH - WYKONAWCA PROJEKTU

Brian Tracy, jeden z największych specjalistów w zakresie rozwoju osobistego, powiedział kiedyś, że „Twoje życie staje się lepsze tylko, gdy Ty stajesz się lepszym”. A chcąc rozpocząć zmianę na lepsze już dzisiaj i osiągnąć sukces w biznesie, warto sięgać do wiedzy ekspertów.

Nasza firma od 1997 roku oferuje certyfikowane szkolenia biznesowe oraz doradztwo dla firm z całej Polski.

Współpracujemy z ekspertami z wielu dziedzin, wypracowaliśmy sprawdzone know-how i zapewniamy w pełni indywidualne podejście do każdego Klienta.  

kontakt z zespołem doradców

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Szczegóły Rozumiem
Cookies